Polityka Prywatności i Polityka Cookies

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, abyście Państwo wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej zamieszczamy klauzulę informacyjną RODO. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z nawiązaną lub nawiązywaną współpracą, informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Małgorzata Olejnik. 08-110 Siedlce, ul. Poznańska 37.
 2. Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na podany adres.
  • przez e-mail: formafitness.siedlce@wp.pl
 3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu:
  • zawarcia umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w celu przekazywania aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie marketingu własnego),
  • jak również, o ile będzie to konieczne w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • w celu rezerwacji miejsca (zapisu) na treningi grupowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 4. Macie Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Państwa dane we wskazanych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec
  Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń. Aby skorzystać z Państwa praw, należy skontaktować się z Administratorem.
 5. Jeżeli uznacie Państwo, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, macie prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie przez Państwa danych jest/było dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy, w szczególności Urzędy, dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące na rzecz firmy Forma Fitness usługi kadrowe, księgowe, usługi prawne, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji
  płatności, organy uprawnione do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 8. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku, w którym umowa wygasła. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu (marketing
  własny).
 9. Zgodę można cofnąć poprzez lub poprzez wysłanie e-maila na adres formafitness.siedlce@wp.pl ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Jednocześnie zapewniamy, że:
§ nie wykorzystujemy danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa
§ nie sprzedajemy Państwa danych osobowych żadnym podmiotom!
§ przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo.